Általános Szerződési Feltételek és Üzletszabályzat

Az alábbiakban olvashatja a Trekk Budapest által meghirdetett sétákra történő jelentkezésre és az azokon való részvételre vonatkozó Üzletszabályzatát.

A szolgáltató adatai

Vámos Orsolya egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Trekk Budapest)
Cím: 1122 Budapest, Gaál József út 16/A fsz. 3.
Adószám:  68146009143
Telefon: 36706225132
Bankszámlaszám: 10700732-57054713-51100005

Hatályos: 2020. 10. 02.

 

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Az Üzletszabályzat tárgya, célja, és szabályozási köre

1.1.1. A Trekk Budapest jelen Üzletszabályzatot azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza jelentkezést és részvételt meghirdetett programjaira, a programok árának megfizetésére vonatkozó szabályokat, valamint az érdeklődők és vendégek jogait és a Trekk Budapest működésével összefüggő egyéb lényeges körülményeket.

1.1.2. Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

1.2. Az Üzletszabályzat elérhetősége és módosítása

1.2.1. Jelen Üzletszabályzat a www.trekkbudapest.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) tesszük közzé, és ott folyamatosan elérhető.

1.2.2. A Trekk Budapest az Üzletszabályzatot jogosult egyoldalúan módosítani, mely módosítást a Honlapon tesz közzé. Az Üzletszabályzat módosítása legkorábban a módosítás közzétételétől számított 15. nappal léphet hatályba, és a már meghirdetett séták vonatkozásában az arra már jelentkezett résztvevők részére a jelentkezési és részvételi feltételeket nem teheti terhesebbé.

1.3. Az Üzletszabályzat hatálya

1.3.1. Személyi hatály: Jelen Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a Trekk Budapestre mint szolgáltatóra, valamint a programokra jelentkező és az azokon részt vevő személyekre (a továbbiakban együttesen: Vendégek), továbbá minden természetes személyre, valamint a Honlap látogatóira és felhasználóira (a továbbiakban együttesen: Érdeklődők). Vendégek és Érdeklődők tudomásul veszik, hogy a Honlapot csak akkor jogosultak használni, ha az ÁSZF-et magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

1.3.2. Időbeli hatály: Az Üzletszabályzat és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba. Az Üzletszabályzat határozatlan időre szólóan mindaddig hatályban marad, amíg a Trekk Budapest honlapján programokat hirdet meg és az azokon való részvételre jogosultságot értékesít és a meghirdetett séták megtartásra kerülnek.

 

2. A programok meghirdetése a Honlapon

2.1. A Trekk Budapest a programjait a Honlapon hirdeti meg. A programok meghirdetése a programok időpontjának, elnevezésének, rövid összefoglalójának, a séta időtartamának, árának és az egyéb releváns információk esetleges közlésével történik.

2.2. A Trekk Budapest programjaira  jelentkezés az érintett program címére kattintva a TIXA honlapján lehetséges.

2.3. A Trekk Budapest programjain előre meghatározott létszámú (maximum 15) Vendég vehet részt, ezért a sétákra történő jelentkezés az adott programon részt venni kívánók létszámának elérésekor lezárul.

2.4. Amennyiben a sétavezető betegsége vagy más ok a program kényszerű elmaradását okozza, a Trekk Budapest fenntartja a jogot egy adott program lemondására. A program lemondása esetén a Vendégek döntése szerint a befizetett ár másik sétára használható fel vagy visszaigényelhető. A lemondott program ára – különleges kedvezményként – drágább sétára ráfizetés nélkül használható fel.

2.5. Rossz idő vagy egyéb vis major esetén a program elmaradásáról a Trekk Budapest legkésőbb a program megkezdése előtt 2 órával e-mailben vagy sms-ben értesíti a résztvevőket. Amennyiben erre nem kerül sor, a Trekk Budapest a program megtartására készül. A Trekk Budapest fenntartja a jogot, hogy az időjárás függvényében a programot a helyszínen is lemondja.

A program elmaradása esetén a Vendégek döntése szerint a befizetett ár másik sétára használható fel vagy visszaigényelhető.

2.6. A meghirdetett program keretében történő kisebb változások (pl.: egy helyszín esetleges megváltoztatása, kihagyása, útvonal módosítása, a sétavezető személyének kényszerű módosítása) nem szolgáltatnak alapot a séta kifizetett árának visszakövetelésére.

2.7. A Megrendelőt a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése alapján a Trekk Budapest termékeinek vásárlása esetén, sem pedig az azokkal igénybe vehető programok tekintetében nem illeti meg elállási jog.

 

3. A programokra történő elektronikus regisztráció és fizetés folyamata

3.1.  A programokra jelentkezés menete

Az adott programok közül az Érdeklődő a Honlapon tud választani, majd a kiválasztott program aloldalán a „Jegyvásárlás” gombra kattintva tud jelentkezni. Következő lépésként a Tixa honlapjára érkezik, ahol megadhatja a számára megfelelő időponthoz tartozó jegyek darabszámát. A “Megveszem”-re kattintva jut el a következő felületre, ahol adatainak megadása után a „Tovább” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését.

A “Fizetés” gombra kattintva az Érdeklődő átlép a Simple Pay felületére. A Trekk Budapesttel szerződésben álló online fizetési szolgáltatón, az OTP Mobil Kft.-n (Simple Pay) keresztül fizeti ki az Érdeklődő a program árát. Az OTP Mobil Kft. ÁSZF-ének, kondíciós listájának és adatvédelmi nyilatkozatának elfogadásával kezdheti meg a fizetési folyamatot.

Sikeres fizetés után az Érdeklődő a Trekk Budapest programjának résztvevőjévé, azaz vendéggé válik (továbbiakban Vendég). Sikeres fizetés esetén a Vendég a Simple Pay-től visszaigazoló emailt kap. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért a Trekk Budapest nem tud felelősséget vállalni.

3.2. A programra történő jegyvásárlás során a Vendég megadta a nevét, email címét és számlázási címét. A vásárlást a megadott email címre elküldött emaillel igazoljuk vissza, amely tartalmazza a jegyet a kiválasztott programra. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a résztvevőt terheli a felelősség.

3.7. A megvásárolt jegy átruházható, de nem váltható vissza. A Trekk Budapestnek nem áll módjában sem a jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

 

4. Számlaadás

4.1. A Trekk Budapest minden vásárlásról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki, amit a vásárláskor automatikusan e-mailben küld el a Számlázz.hu rendszere a Vendég által megadott e-mailcímre. A Vendég tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát. Az elektronikus számla PDF formátumú, a Trekk Budapest által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum. Megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla PDF dokumentumolvasó szoftverrel megtekinthető, kinyomtatható.

4.2. A programok meghirdetett ára tartalmazza az általános forgalmi adót is.

 

5. Részvétel Programjainkon

5.1. Minden túra találkozóhelyét feltüntetjük a Honlapon és a programhoz kapcsolódó Tixa aloldalon. A túravezető a program megkezdése előtt 15 perccel megjelenik a helyszínen. A túravezető a program kezdésének meghirdetett időpontjától számított maximum 15 percet vár a későn érkező Vendégekre. A programot lekéső Vendég nem támaszthat követelést a séta árának visszakövetelésére.

5.2. A programon minden Vendég saját felelősségére vesz részt. Az a Vendég, aki a sétát nem tudja teljesíteni, nem támaszthat követelést a séta kifizetett árának visszakövetelésére.

5.3. A Vendéget a program során érő esetleges balesetekért, személyi sérülésekért, lopásokért, megrongálódott tárgyakért a Trekk Budapest nem vállal felelősséget.

 

6. Adatvédelem, panaszkezelés

6.1. A Trekk Budapest az elektronikus regisztráció illetve vásárlás során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a sétákra történő jelentkezés, tájékoztatás és a számlaadás teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja.

6.2. A Vendég e-mailben jelezheti problémáját a trekkbp@gmail.com e-mail címen magyar és angol nyelven. A Trekk Budapest a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Eladó a trekkbp@gmail.com  címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

6.3 A Trekk Budapest az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése védelméről folyamatosan gondoskodik és azt fenntartja, frissíti.

6.4 A Honlapon található írásbeli és képi tartalmak kizárólag a Trekk Budapest tulajdonát képezik, azok bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása jogi következményeket vonhat maga után.

6.5 A Programok során alkalmanként  a Trekk Budapest vagy megbízottja fényképeket, videofelvételeket készíthet, melyeket a későbbiekben saját célra felhasználhat. A programon részt vevő gyerekek szüleitől ehhez írásos hozzájárulást kérünk.

6.6. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára /Vitás esetekben mindkét félnek békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettsége van./:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu